Alkali zayıflama damlası


Tombalbaye 1975’te askerî bir darbe ile görevden uzaklaştırılarak öldürüldü. 1977’de Aozovu şeridini işgâl eden Libya, iki sene sonra Çad içlerine girdi ise de geriçekilmek mecburiyetinde kaldı. Hafif toplar Şah’ınsol kol kuvvetlerini perişan etti. Bu arada merkezdeki yeniçerilerinŞah’ın gâlip gelen sağ cenâhına yoğun bir tüfek atışı başlatması ile Safevîler tarafında tam birbozgunluk başgösterdi.Bornu hâkimiyeti, bölge Fransızların eline geçinceye kadar devâm etti. Er iseniz benimleberâber gelin ve illâ ben tek başuma da giderim.” diye atını ileriye sürünce yaptıklarına utananyeniçeriler Pâdişâh’ı tâkib etmeye başladılar. İki ordu 22 Ağustos 1514’te Çaldıransahrasında karşı karşıya geldi.23 Ağustos günü Türkiye’nin kaderini tâyin eden târihî günlerden biriydi.İkinci Dünyâ Savaşında Fransa’nın Almanlara karşıAfrika’daki stratejik bakımdan en önemli sömürgesiydi. Osmanlıların başarısızlığı, Orta Anadolu’nun Kızılbaş Safevîlerin eline geçmesini sağlayacak, bunun netîcesinde ise Şiî hareketibütün Anadolu’ya yayılacaktı.Bulunan arkeolojik kalıntılardananlaşıldığına göre Çad, 4. Üçasır kadar Kanemliler hegomonyalalarını sürdürdüler. On altıncı asırda Bornu Devleti Kanem’i fethettive siyâsî birliği temin ederek Kuzey Afrika ve Nil havzasında bulunanlarla ilişkiler kurdular. Teessüf olunur ki Şâh’ın maiyeti kendi efendileri yoluna canverdikleri hâlde, biz şerîat-ı Ahmediyye’ye muhâlif hareket eden bunları yola getirmek için buserhatlere kadar gelmişken, bir takım gayretsizler bizi yolumuzdan geri çevirmek isterler. Ulûlemre itâat edenlerle kasdettiğimiz yere kadar gideriz.Böylece tek partili bir devlet şekli meydana getirildi. Şah’ın kuvvetleri ise zindeve dinç idi; zâten Şah’ın maksadı Osmanlı ordusunu yormak ve sonra imhâ etmekti. Şah’ın sağ cenâhı şiddetli bir hücumla Osmanlıların sol cenâhınıbozdu. Bu bozgun, azapların topların önünden içerialınamaması ve topların zamânında ateşlenememesi yüzünden meydana geldi.Suyüzeyinde hareket eden küçük hayvan ve bitkisel besinlerle beslenir. Karınyüzgeçleri ile sırt yüzgeçlerinin aynı hizâda ve karın pullarının testere gibi dişli ve sert oluşu tipiközelliğidir. Çad Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ .................................................................. Fort-Lamy NÜFÛSU ...................................................................... 5.823.000YÜZÖLÇÜMÜ ...................................................... Doğusunda Sudan, kuzeyde Libya, batısında Nijer, Nijerya, Kamerun, güneyinde Orta Afrika Cumhûriyeti yer alır. Bu hâdise üzerine Yavuz Sultan Selim Han derhal atına atladı ve yeniçerilerin içine girdi.Hamsi ve ringa balığına çok benzerse de, boyu ringanın yarısı kadardır. TârihiÇad’ın ilk târihi ve kavimleri hakkında elde yeterli yazılı belge yoktur. Yedinci asırda bölgede Sao kabîlelerihâkimiyet kurmuşlar ve bronz ve seramik sanatlarında çok ileri gitmişlerdi. asırda Çad’da bir Berberî Devleti kuran Kanemlilerin hüküm sürdüğünü bildirmektedir. Askerehitâben; “Biz henüz kasdettiğimiz yere varmadık, düşmanla karşılaşmadık, dönmek ihtimâli yoktur,hattâ bunu düşünmek bile hayaldir.Ardından kurulan Geçici Ulusal Birlik Hükümeti 1982 senesinde Hissen Habré yönetimindeki Kuzey Silahlı Kuvvetleri tarafından devrildi. Osmanlı kuvvetlerinin eline geçmesi an meselesiydi. Tam bu sırada Şah’a benzeyen ve onun gibigiyinmiş olan Hızır adında bir seyis Şah benim diye ortaya atıldı. Kış çalıkuşları beslenmek için çam ağaçlarının incedalları arasında böcek, kurtçuk ve örümcek bulmak için daldan dala uçuşur. Ana seslerden olduğu için Yenisey Orhun alfâbesinde “Ÿ” işâretiile karşılanmıştır. Ancak şiddetlecezâlandırılarak yerine ümerâdan Zeynel Bey Karaman beylerbeyi oldu.Bornu Devleti 1550’lerden îtibâren kısa aralıklarla Osmanlı Devletine tâbi oldu. Kalbleri zayıfolanlar, ehlü iyâllerini düşünenler ve yol zahmetini bahâne edenler, kendileri bilirler. Eğer bahâne düşman gelmediyse, düşman daha ileridedir. Nihayetakıncı kumandanı Mihaloğlu’yla Dulkadiroğullarından Şehsuvaroğlu Ali Beyden gelen haberlernetîcesinde Şah İsmâil’in meydâna çıktığı haberi alındı.